PDF

Kdo je účastníkem exekučního řízení?

Účastníky exekučního řízení je oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník). Dalším účastníkem řízení může být také (bývalý) manžel/ka povinného, a to v případě, že exekuce postihuje majetek ve společném jmění manželů.

Může mi exekutor prominout alespoň část vymáhaného dluhu?

Exekutor není oprávněn prominout Váš dluh ani jeho část. Prominutí dluhu nebo jeho části má v pravomoci pouze oprávněný. S Vaší žádostí o prominutí dluhu se proto obracejte přímo na oprávněného nebo na jeho právního zástupce. Pokud Vám oprávněný část dluhu promine a písemně o tom vyrozumí exekutorský úřad, bude tato skutečnost v exekučním řízení zohledněna.

Nevím, proč na mě byla exekuce nařízena. O rozsudku uvedeném v usnesení o nařízení exekuce jsem nikdy neslyšel. Jak mám postupovat?

Exekutor jedná na základě usnesení o nařízení exekuce, kterým byl soudem pověřen k vymožení pohledávky oprávněného. O oprávněnosti této pohledávky bylo před nařízením exekuce rozhodnuto tzv. exekučním titulem (např. rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, platební výměr, apod.). Exekuční titul Vám byl doručen, jinak by k nařízení exekuce nedošlo. I když jste exekuční titul nepřevzali, mohlo k jeho doručení dojít tím, že jste si jej na poště nevyzvedli v úložní lhůtě, nebo Vám v řízení, které předcházelo vydání exekučního titulu, mohl být z důvodu neznámého pobytu Vaší osoby ustanoven opatrovník. Dle předchozí věty nelze postupovat v případě, že je exekučním titulem platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz.

Exekutor nemá k dispozici žádné informace o okolnostech vzniku vymáhané pohledávky ani o okolnostech vydání a doručování exekučního titulu, proto se s dotazy tohoto typu obracejte na orgán, který vydal exekuční titul (soud, rozhodce, zdravotní pojišťovna) nebo na oprávněného. Pracovníci exekutorského úřadu Vám na tyto dotazy nebudou schopni odpovědět.

Z čeho se skládají náklady exekuce?

Náklady exekuce jsou tvořeny odměnou exekutora za provedení exekuce a náhradou hotových výdajů, jejichž výše je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

Z čeho se skládají hotové výdaje a jak mohou být vysoké?

Hotové výdaje jsou většinou účtovány v paušální výši 3.500 Kč. Pokud po Vás není požadována větší částka, nemusí Vám soudní exekutor dokládat, za jaké úkony tuto částku vynaložil. Pokud exekutor účtuje vyšší částku, máte právo na to, aby Vám bylo zdůvodněno, proč tak činí.

Lze exekuci urychlit?
S ohledem na ust. § 46 odst . 3 exekučního řádu, podle něhož se exekuce provádějí v pořadí, v němž jsou exekutorovi doručena usnesení soudu o nařízení exekuce, nelze  žádnou exekuci upřednostňovat.  Oprávněný však může přispět k urychlení vymáhání například tím, že sám sdělí  exekutorovi (třeba i neověřené) poznatky o majetku povinného, o jeho pobytu, tel. číslo, případně jiné důležité skutečnosti, které jinak exekutor zjišťuje sám, což zabere samozřejmě více času.

Jak získat informace o stavu a průběhu exekuce ?
Ustanovení § 94 exekutorského řádu upravuje jediný možný způsob zjišťování stavu exekučního řízení a to tím, že účastníkům řízení (oprávněný a povinný), případně dalším osobám umožňuje nahlédnutí do spisu.

 
joomla templateinternet security reviews

Hledej

Blue joomla template by internet security reviews